Privacy Policy

Algemene voorwaarden

11/09/2021 2023-01-30 9:59

Algemeen

De website (www.profilebooster.io) is een initiatief van Profilebooster. Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van Profilebooster. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam (www.profilebooster.io) is primair gericht op inwoners van België. Iedere bezoeker van de website (www.profilebooster.io) stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website (www.profilebooster.io) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Profilebooster niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links

Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website (www.profilebooster.io). Profilebooster heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom

Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. Profilebooster behoudt al haar rechten voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profilebooster mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand. ©Profilebooster